ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Toepasselijkheid

Elke bestelling impliceert de overeenkomst door de Koper van deze algemene voorwaarden, die in hun geheel deel uitmaken van de overeenkomst met de Verkoper, met uitsluiting van alle andere algemene of specifieke voorwaarden aan de zijde van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in schrijven.

 1. Offertes en acceptatie van bestellingen

Al onze offertes zijn vrijblijvend. We zijn alleen aan een bestelling gebonden als deze eenmaal schriftelijk is bevestigd of zodra deze is verwerkt. Informatie met betrekking tot producten en prijzen, evenals de gedetailleerde bestelinformatie, wordt samengesteld en verspreid onder voorbehoud van wijzigingen en correcties.

 1. Levering

Producten worden alleen geleverd in de landen die op de website zijn vermeld. Producten worden waar mogelijk geleverd binnen de termijn die is aangegeven tijdens de individuele orderbevestiging. Foutieve afleveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen extra kosten met zich meebrengen. De vermelde levertijden zijn niet bindend maar worden slechts als indicatie gegeven. Vertragingen in levering vormen geen grond voor ontbinding van de overeenkomst of voor de betaling van schadevergoeding aan de Koper, behalve in het geval van opzettelijke vertraging. We behouden ons het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. In geval van niet-levering van de goederen, zal elk bedrag betaald door de Koper worden terugbetaald zonder rente of andere compensatie.

 1. Eigendomsrecht

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper totdat deze volledig zijn betaald, inclusief alle kosten en belastingen, rente en kosten. In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de goederen van rechtswege en voor rekening van de Koper terug te vorderen.

 1. Klachten

Ondanks dat je heel goed voor alle verzonden items hebt gezorgd, kan een artikel op de een of andere manier beschadigd raken of defect raken. Als de buitenkant van de verpakking door transport beschadigd lijkt te zijn, is het erg belangrijk om het bezorgbedrijf op de hoogte te stellen wanneer u het pakket ontvangt, of om het pakket te weigeren. Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten ons bereiken: (a) in het geval van klachten in verband met niet-overeenstemming van leveringen, binnen acht (8) dagen na ontvangst van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen acht (8) dagen na de ontdekking van de fout of het moment waarop redelijkerwijs kan worden verwacht dat een dergelijke ontdekking heeft plaatsgevonden. Aanvaarding van de goederen door de koper omvat alle mogelijke fouten of non-conformiteiten die op dat moment kunnen worden waargenomen. Als u ons binnen 8 dagen na ontvangst van uw pakket op de hoogte stelt, zullen wij de beschadigde of defecte artikelen zonder meerkosten vervangen. Alle klachten met betrekking tot schade, defecten of vertragingen in de levering moeten worden gericht aan sara@thewanderful.com. Voeg foto's toe in geval van beschadigde goederen.

 1. Garantie

Onze garantie is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de garantie in het geval van consumentenaankopen, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek. We kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van opzettelijke handelingen of grove nalatigheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook die door de koper is geleden.

 1. Recht van afstand

In het kader van verkopen op afstand aan consumenten onderworpen aan de wet van 14 juli 1991, hebben consumenten het recht om de verkoper te informeren over hun wens om de aankoop te annuleren, zonder rechtvaardiging en zonder boete binnen 14 dagen na levering. Indien de Koper een beroep wenst te doen op dit recht, dient hij / zij alle goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terug te bezorgen aan Deladvice GCV, Vlieguit 4, 9830 Sint-Martens-Latem in België . Bederfelijke goederen of goederen die specifiek zijn ontworpen voor de koper, kunnen niet worden geaccepteerd. In dergelijke gevallen kan de Koper geen beroep doen op enig verzakingsrecht.

 1. Overmacht

De verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de uitvoering of niet-uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inclusief productieonderbrekingen, moeilijkheden bij het verwerven of een tekort aan grondstoffen, personeel, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsconflicten, ongeacht of deze rechtstreeks verband houden met onszelf of onze leveranciers en dit zelfs in het geval deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 1. Betaling

Naast betaling via PayPal accepteren wij ook de volgende veilige online betaalmethoden via Mollie: iDeal, MasterCard, Visa, Bancontact / Mister Cash, Belfius en KBC. Facturen zijn integraal betaalbaar aan ons hoofdkantoor op 9830 Sint-Martens-Latem, Vlieguit 4, in België op de vervaldatum en zonder korting, tenzij anders aangegeven op de factuur. Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten met betrekking tot facturen gedetailleerd worden geformuleerd en per aangetekend schrijven binnen drie (3) dagen na ontvangst van de relevante factuur worden verzonden. In geval van niet-tijdige betaling wordt rente in rekening gebracht over het factuurbedrag van rechtswege verschuldigd en zonder de noodzaak van enige voorafgaande ingebrekestelling met een tarief van 1% per maand vanaf de factuurdatum. In geval van niet-betaling en in het geval dat een herinnering verzonden via de normale post niet effectief is binnen 14 dagen, zal een vaste vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag. Wij behouden ons het recht voor in geval van niet-betaling van een factuur geheel of gedeeltelijk op de vervaldag of in geval van enige andere inbreuk op de verplichtingen van de Koper met betrekking tot de overeenkomst, om de uitvoering op te schorten of onmiddellijk te beëindigen. afspraken met de koper van rechtswege, zonder implicatie van verzuim en zonder de noodzaak van enige gerechtelijke tussenkomst en betaling van alle verschuldigde bedragen, zelfs met betrekking tot nog niet vervallen facturen, of om goederen alleen af ​​te leveren bij betaling in contanten, niettegenstaande eerdere overeenkomsten of andere rechten waarop we mogelijk recht hebben. Het niet onmiddellijk reageren op enige tekortkoming aan de zijde van de Koper kan op geen enkele manier worden beschouwd als een afstand doen van ons recht om deze tekortkoming op een later tijdstip na te streven.

 1. Privacybeleid

Alle bestellingen van de internetsite The Wanderful impliceren de uitdrukkelijke toestemming van de Koper om de verwerking en het gebruik van zijn / haar persoonlijke gegevens toe te staan ​​voor bijvoorbeeld het beheer van een klantendatabase, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, solvabiliteitscontroles, marketing en reclame. De verwerking van dergelijke informatie voor marketingdoeleinden en individuele reclame vindt alleen plaats na expliciete akkoordverklaring van de Koper tijdens het bestelproces. The Wanderful zal deze informatie niet mogen doorgeven aan derden. De koper heeft het recht alle informatie te bekijken en te corrigeren. De Koper heeft ook te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden en dit zonder persoonlijke kosten.

 1. Afbeeldingen en andere afbeeldingen

Alle afbeeldingen en afbeeldingen op deze website zijn het exclusieve eigendom van The Wanderful. Deze afbeeldingen en afbeeldingen mogen niet worden gebruikt of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, noch kunnen ze voor andere doeleinden worden gebruikt.

 1. Bewijs

Alle partijen aanvaarden de geldigheid van elektronisch bewijs in het kader van hun relaties (bijv. E-mail, back-ups, enz.).

 1. Scheidbaarheid

Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig en ongeldig wordt verklaard, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen.

 1. Jurisdictie

Alle met de verkoper gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen zijn de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.